เลือกหน้า

เติมเต็ม กับ

THE GURU FIRST

ทำไมต้องเรียนกับ The Guru First

ครูเฟิร์สเชื่อว่าน้อง ๆ สามารถเก่งได้ เพียงแค่มีการแนะนำเป็นการเฉพาะของแต่ละคน ในการเรียนส่วนตัวโดยตรงกับครูเฟิร์ส ไม่ว่าจะทางสอนสดหรือทางระบบ online ที่ครูจะให้ทำการบ้านส่งเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาและ online และ live ถามความเข้าใจของน้อง ๆ โดยตรง เหมือนครูเฟิร์สถามใกล้ ๆ เพื่อจะได้ปรับวิธีคิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้อง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่าการปล่อยให้น้องนั่งดูแต่วีดีโอ แต่ไม่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

Play Video
ลูกศิษย์ TGF
ลูกศิษย์ TGF 3
ลูกศิษย์ TGF 2

ทำเนียบคนเก่ง The guru first

ครูเฟิร์สและทีมงาน The Guru First ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจเอาไว้ ได้สำเร็จนะครับ

สอบเข้า ม.1

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติดหมายเหตุ
อิทธิโชติ พุดสโต (อิทธิ) สอบเข้า ม.1มหาวิทยาลัยราชภัฎสาธิตสวนสุนันทา EP
รร.สวนกุหลาบนนทบุรี (GIFTED)
ณัฐวดี บุญสิน (ไหม)สอบเข้า ม.1รร.ศึกษานารี (GIFTED)
รร.สตรีวิทยา
ปุญญิสา กิจเพชร (ปีตาร์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
รร.โยธินบูรณะ
อภิวัชร์ สุขะเต (ณัฎฐ์)สอบเข้า ม.1รร.สามเสนวิทยา
แอลไบร์ท ธีรกานต์ ลี (แอลไบร์ท)สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา
ปัฐวีร์ เปี่ยมทองคำพัฒนะ (ปลื้ม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์
ณภัศญ์กร รักกะเปา (ถั่วพู)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุลหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ณภัทร เลิศไกร (ปุณณ์)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พิชเญศ แสนลัง (ใบบัว)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ปรัชญ์ศร มีสม (ริว)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
พงศภัค พรหมดวง (อาร์ต)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
วัศผล ปาลาเล (จั้ม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
ภัชริยา ธีระพันธุ์พิเชฎ (อ้อน)สอบเข้า ม.1รร.พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
ธิญาดา เทียนมแสน (ขวัญข้าว)สอบเข้า ม.1รร.นารีรัตน์ จ.แพร่
สมภัสสร สรวมชีพ (หนูดี)สอบเข้า ม.1รร.ตราษการคุณ จ.ตราด
กฤติมา ทับไทย (จ๋า)สอบเข้า ม.1รร.เมืองกระบี่ EIS จ.กระบี่
ภูมิศักดิ์ รักษาชนม์ (ภูมิ)สอบเข้า ม.1รร.ร้อยเอ็ดวิทยา EIS จ.ร้อยเอ็ด
พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์ (น้องเอ๋ย)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบเข้าอันดับ 9 โอเน็ตเลข 100 เต็ม
อิทธิวัฒน์ ว่องกิตติพงษ์ (น้องเซฟ)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยสอบเข้าอันดับ 24
ทองมกุฎ สุธรรมโกศล (น้องเก็ต)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
กฤตคุณ วัฒนมงคลศรี (น้องบีม)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
สุชัญญา ยินบัว (น้องจูเนียร์) สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา
วรกต ขำสุวรรณ์สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ (ห้อง MEP)
จิรภัทร สวนมะลิสอบเข้า ม.1รร.โยธินบูรณะ (EP)
นภัสสร มีศรีผ่อง (น้องน้ำผึ้ง)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ (น้องมายด์)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
ปิ่นมนัส ทิพย์ธารทอง (น้องนัท)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
พศิกัณฑ์ ธีระเสถียรสอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา 2
ภาสินี ทองจินดา (น้องมุก)สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา 3
พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์ (น้องเอ๋ย)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (SM)
ปุณยวีร์ อัศวกิตานนท์ (น้องมินทร์) สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
อรปรียา อิ่มน้อยสอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ณฐวรรธน์ น้อยสินสอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบรังสิต (EP)
ณัฐนิชา ชาดิษฐ์ (น้องมิ้นท์)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นภัสชล มรรคผลสมบัติสอบเข้า ม.1รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. นครปฐม (GIFTED)
บัณฑิตา ตะเพียนทองสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์
ลภัสรดา สักกามาตย์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
ไกรสิทธิ์ เกิดทรัพย์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
มณฑวรรษ ถนอมชาติสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
ณัฐกรณ์ ลิ้มรัตนพันธ์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
กัลยกร ทิพย์มัจฉาชัยสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
นาวิน สาวิวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี
คุณหญิง สวัสดีแสนสุขสอบเข้า ม.1รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณัฐกรณ์ ลิ้มรัตนพันธ์สอบเข้า ม.1รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
วริษฐา ธนะศิวาทรัพย์ (น้องหลิว)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปวิชญา สว่างโรจน์ (น้องธัญ)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน (EP)
นภสร นนทเบญจวรรณสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รัฐศาสตร์ ปรีชานุมาศ (น้องซูกัส)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิมพ์วิภา ภัทรศฤงคาร (น้องขนุน)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธีร์ธวัช ชวพงษ์พานิชสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภรฎา เกรียงทวีชัยสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทิตตินันท์ เจริญศักดิ์สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปริยากร บัวเบาสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รวินทร์ สุขเสน (น้องกอล์ฟ)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (EP)
สุชัญญา ยินบัว (น้องจูเนียร์) สอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (EP)
จิรภัทร สวนมะลิสอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ธนาชัย น้อยจีนสอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (GIFTED) จ.นครปฐม
ศิวกร ปิ่นทอง สอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (GIFTED) จ.นครปฐม
ปิ่นปัก คูหะธรรมคุณสอบเข้า ม.1รร.สิรินทรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
พิมพ์พลับพลา ฤทธิ์คงสอบเข้า ม.1รร.พระปฐมวิทยาลัย
วิไลลักษณ์ นําเจริญวงศ์สอบเข้า ม.1รร.สตรีนนทบุรี
ธนดล ชาครียสกุล(น้องเก่ง)สอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
ณัฐการ พรรคเจริญสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
พชร มัสมีสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
ชวิศ พรหมนอกสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
ฐิติชญา เจียมจงวัฒนาสอบเข้า ม.1รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ศิวกร ปิ่นทองสอบเข้า ม.1รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สุภานัน ไชยราชสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
พิชญธิดา พงศบุษสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
ชวิศา ชัยพรสอบเข้า ม.1รร.สตรีนนทบุรี (EP)
ธัชพล เรืองวงศ์โรจน์ (น้องนีโอ)สอบเข้า ม.1รร.สุรศักดิ์มนตรี (GBP)
พิชชาพร พิลัยสอบเข้า ม.1รร.อํามาตย์พานิชกุล (EP) จ.กระบี่
ณัฐพัชร์ โพธิเสนสอบเข้า ม.1รร.ยโสธร พิทยาคม (AP)
โกลัญญา รุ่งวาว (น้องต้นข้าว)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ จ. นนทบุรี (MSEP)
กันตา ศิริอริยะ (น้องทรัพย์)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ จ นนทบุรี (MEP)
บวรภัค พวงทองสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
พีรพงศ์ พงษ์วิจิตรสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
ธนกฤต บุญขยาย (น้องเฟิร์ส)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
ฟสีกร สีเที่ยงธรรมสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ณัฏฐวรรณ์ ชื้นมาลัยสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
พิมพ์ชญาดา ก๋องคําสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
นรีวไล วาศนาสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ศุภวิชญ์ ดำรงวัฒนะ (น้องไนซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
จิรัชญา ปะวะสาร (น้องจ๊ะจ๋า)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ภานุวิชญ์ นุชเนตร (น้องอาร์ม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ณัฐธิดา คงมั่น (น้องพลอย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
พิชชานันท์ สาพิทักษ์ (น้องเนย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
สุทธิดา จันทรัตน์ (น้องโย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี
มลธิชา วรบุตร (น้องไนซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชัญญานุช กฤษณะนาวิน (น้องฝ้าย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิริยา ขาวสอาด (น้องพิม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สรวีย์ จีนตอัจริยะ (น้องเกรท)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศิริวรรณ บัวระยับ (น้องหงส์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นราวิชญ์ บุญเรือง (น้องอิก)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วัชรพล ตันติยะบุตร (น้องมิกซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จิรภัทร มหาพิรุณ (น้องอะตอม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี(MEP)
สุลจิตา ขุนอินทร์ (น้องฟาเรีย)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
พิญญา แสงสุข (น้องแก้ม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
ศิรภัทร ก้อนนาคสอบเข้า ม.1รร.มหรรณ (GIFTED)
ภรฎา เกรียงทวีชัยสอบเข้า ม.1รร.ราชโบริกานุเคราะห์ (EP)
สุภานัน ไชยราชสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
อชิระ เรืองอมรวิวัฒน์ (น้องอาฮัว)สอบเข้า ม.1รร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ (ห้อง โครงการ)คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
ชวิศ พรหมนอกสอบเข้า ม.1รร.ชัยภูมิ ภักดีชุมพล (SMTE)คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
นาวิน สาวิวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
อติวิชญ์ ว่องวุฒิชัยชาญสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
พนิตสรณ์ จิรังรักษ์วัฒนาสอบเข้า ม.1รร.ราชโบริกานุเคราะห์ (EP)
กันตา พันทิพย์ศักดิ์สอบเข้า ม.1รร.นารีวุฒิ (SME)
ภัทรดนัย มาดาสอบเข้า ม.1รร.นครสวรรค์
พรรวินท์ เสริมทรัพม์สอบเข้า ม.1รร.ประจวบวิทยาลัย
ซาห์รุก มะหะหมัดสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง
ศิวกร คําไพเราะ (น้องเกียร์)สอบเข้า ม.1รร.อู่ทอง (Smart Class)

สอบเข้า ม.4

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติด
พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์สอบเข้า ม.4รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (GIFTED SCIENCE)
พิชชาภา ทนศิริรัตนา (น้องเบอร์ลิน)สอบเข้า ม.4รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (STEM) ม.4
กีรติกา กิจเพชรสอบเข้า ม.4รร.โยธินบูรณะ
กานต์ กรแก้ววัฒนกุลสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา (SAM)
คุณชาย สวัสดีแสนสุขสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สหัสณัฎฐ์ ปัญญานวรานุกูลสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มศว ประสานมิตร
นภัสสร ศิริราชากูล (น้องเมจิ)สอบเข้า ม.4รร.สาธิตราชภัฎนครปฐม
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ สอบเข้า ม.4รร.มัธยมสาธิตฯบ้านสมเด็จฯ
จิรภัทร เขียวนิลสอบเข้า ม.4รร.กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม (EP)
อติวิชญ์ มาฆะวงศ์ (น้องเฟิร์ส)สอบเข้า ม.4รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (วิทย์-คณิต)
วิรชดา เชาวทัต สอบเข้า ม.4รร.ราชินี นครปฐม
กานต์ กรแก้ววัฒนกุลสอบเข้า ม.4รร.จุฬาภรณ์ จ.เพชรบุรี
ปุญยวีร์ ลักษณะกุลสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลังเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ สอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลังเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พงศ์พิสุทธิ มูลทองชุนสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลังเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สหัสณัฎฐ์ ปัญญานวรานุกูลสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลังเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พรีรมล เอี่ยมชมนาคสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
สุรพัศ ตั้งบำเพ็ญสุนทรสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
บวรพจน์ พวงทองสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
ธารินี ศรีมุข (น้องป๊อบ)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เบญญาภา เทพเสนา (น้องอ้อมขวัญ)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
บวรวิทย์ คงอินทร์ (น้องนิ้ว)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศีลวัตร ขอเจริญสอบเข้า ม.4รร.ศรีบุณยานนท์
พิราภรณ์ เข็มนาค (น้องแพน)สอบเข้า ม.4รร.รัตนราษฎร์บำรุง (Gifted)
จิดาภา ทองอยู่สอบเข้า ม.4รร.รัตนราษฎร์บำรุง
ฐิติพร อิสระกาญจน์กุล (น้องออม)สอบเข้า ม.4รร.วิสุทธรังสี
กนกวรรณ รุ่งหทัยธรรม (น้องโบว์)สอบเข้า ม.4รร.วิสุทธรังสี

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติด
พิชชาภา ทนศิริรัตรา (เบอร์ลิน)สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรัญญา ทองจินดา (เมย์)สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช
อติวิชญ์ มาฆะวงศ์ (เฟิร์ส) สอบเข้ามหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมี (เสริมภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นันทวุฒิ วุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
สุทธิชัย วงศ์คำรัตน์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เจษฎากร ควรชม สอบเข้ามหาวิทยาลัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พลวัฒน์ นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคภูมิ สวัสดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิติยา มโหสถนันทน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นันทวุฒิ วุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
สุทธิชัย วงศ์คำรัตน์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เจษฎากร ควรชม สอบเข้ามหาวิทยาลัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พลวัฒน์ นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคภูมิ สวัสดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิติยา มโหสถนันทน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0 +
ผู้ติดตามใน Facebook
0 +
ผู้ติดตามใน Youtube

รู้จักครูเฟิร์ส

   ครูเฟิร์ส ชื่อจริง เจนวิทย์ พุดสโต จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เดิมรับราชการเป็นวิศวกรโยธา สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ก่อนจะลาออกจากราชการเพื่อบริหาร โรงเรียนกวดวิชาเสริมความรู้จีเนียส (ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) และกวดวิชา First tutor ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรที่ครูเฟิร์สเรียนเพิ่มเติม

ครูเฟิร์ส Caculus Applied Harvard

Calculus Applied

หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Calculus Applied หลักสูตรของ Harvard University ประเทศอเมริกา เรียนผ่าน website : edx.org

ครูเฟิร์ส Coursera Stanford

Introduction to Mathematical Thinking

หลักสูตรของ Stanford University เรียนผ่าน website : coursera.org

ครูเฟิร์ส Coursera UNSW

Learning to Teach Online

หลักสูตรของ UNSW Sydney (The University of New South Wales) เรียนผ่าน website : coursera.org

ครูเฟิร์ส Coursera UC SanDiego

Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects

หลักสูตรของ University of California San Diego เรียนผ่าน website : coursera.org

   ครูเฟิร์ส สอน คณิต วิทย์ และฟิสิกส์ ในระดับตั้งแต่ ประถมปลาย จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ลูกศิษย์สอบเข้าทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้ง ม.มหิดล ม.จุฬาลงกรณ์ ม.เกษตร ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ 

   ระดับมัธยมศึกษาทั้ง ร.ร.สวนกุหลาบ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.โยธินฯ ร.ร.โพธิสาร ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ รร.สาธิต ม.ศิลปากร รร.สาธิต ราชภัฎนครปฐม รร.เบญจมราชบุรี รร.สวนกุหลาบนนทบุรี ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือและโรงเรียนดัง ๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ฯลฯ รวมทั้งได้โอเน็ตคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

คอร์สเรียนฟรี

คอร์สออนไลน์

คอร์สสอนสด

วิดิโอใหม่

กำลังโหลด ...